Forschungseinheitenprofil

TU-Wien > Fakultät für Physik >Atominstitut >Forschungsbereich Radiation Physics
E141-05
Forschungsbereich Radiation Physics
Leitbild (Deutsch)
Leitbild (Englisch)

Personen

TitelNachnameVorname
Amtsdir. Ing. Fugger Manfred
Univ.Ass. Dipl.-Ing. Dr.techn. Ingerle Dieter
Univ.Ass. Dipl.-Ing. BScIroMichael
Univ.Ass. MScMeouchiCynthia
Projektass. Dipl.-Ing. BScPichlerVanessa
Ass.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Poljanc Karin
Univ.Ass. Dr Puchalska Monika
Univ.Ass. MScSouliMaria
Senior Scientist Dipl.-Ing. Dr.techn. Sterba Johannes
Univ.Ass. Dr.rer.nat.WelchJan Matthew
Ao.Univ.Prof.i.R. Projektass. Dipl.-Ing. Dr.techn. Wobrauschek Peter